MENU
MENU
Nezávazně poptat stipendium

Podrobnosti o zásadách zpracování osobních údajů jakož i o Vašich právech naleznete zde.

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Informace ke zpracování údajů podle Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR)

Informujeme vás tímto o zpracování vašich osobních údajů a vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů. Obsah a rozsah zpracování údajů se v rozhodné míře odvíjí od produktů a služeb, které poptáváte.

Kdo je správcem údajů a na koho se můžete obrátit?

Správce údajů:
SPV Stomatologie s.r.o. (dále jen „Správce”)
Armády 2793/26
Praha 13, 155 00
IČ: 059 78 980
E-mail: info@uspesnizubari.cz

Jaké údaje se zpracovávají a z jakých zdrojů tyto údaje pochází?

Zpracováváme osobní údaje, které od vás obdržíme v rámci vašeho zájmu a obchodního vztahu. Kromě toho zpracováváme údaje, které jsme přípustným způsobem obdrželi z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, katastr, média, internet) a od jiných externích společností (např. informační agentury, školy a podobně.) a které nám budou oprávněně předány jinými společnostmi přímo nebo nepřímo vlastněnými Správcem.

K osobním údajům patří vaše podrobné osobní údaje a kontaktní údaje (jméno, adresa, datum a místo narození, státní příslušnost atd.), údaje ke zjištění totožnosti (např. cestovní doklady, údaje z dokladů totožnosti). Kromě toho sem mohou spadat také údaje o platebním styku v rámci společného obchodního vztahu, údaje o úvěruschopnosti, elektronické protokolové a identifikační údaje (např. cookie a IP adresa u internetových stránek nebo u příp. speciálních aplikací), a jiné údaje srovnatelné s uvedenými kategoriemi.

Pro jaké účely a na jakém právním základě se údaje zpracovávají?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními Evropského obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a zákonem o ochraně údajů z roku 2018.

Zpracování osobních údajů (čl. 4 č. 2 GDPR) se provádí za účelem splnění našich smluvních závazků a poskytnutí informací na vaši žádost.

Zpracování osobních údajů může vycházet z různých zákonných závazků (např. občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atd.).

Pokud to bude nutné, můžeme my nebo mohou třetí osoby za účelem ochrany oprávněných zájmů společnosti (například povinnosti vyplývající z poskytnutí stipendia) nebo oprávněných zájmů třetích osob zpracovávat údaje nad rámec vlastního plnění smlouvy. Údaje jsou za účelem ochrany oprávněných zájmů zpracovávány v následujících případech: 

Kdo obdrží mé údaje?

V rámci Správce obdrží vaše údaje zaměstnanci, kteří je potřebují ke splnění smluvních a zákonných povinností, odpovědi na vaše dotazy (reakci na poptávku po stipendiu a stáž nebo školení) a oprávněných zájmů. Kromě toho od nás obdrží vaše údaje společnosti vlastně Správcem, kde by mohla být realizována stáž, školení (poskytovatelé služeb) nebo pracovní vztah po skončení studia. Údaje mohou také obdržet po uzavření smlouvy s vámi poskytovatelé IT služeb, účetní společnosti, poskytovatelé kancelářských služeb nebo poskytovatelé telekomunikačních služeb, pokud údaje potřebují ke splnění svých úkolů. Všichni zpracovatelé jsou smluvně zavázáni k tomu, aby zachovávali důvěrnost údajů a zpracovávali je pouze v rámci poskytování služeb.

Kromě toho mohou být příjemci vašich osobních údajů veřejné instituce a úřady (např. finanční úřady, soudy atd.).

Jak dlouho budou mé údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nutné, po dobu trvání celého obchodního vztahu (od navázání vztahu, přes realizaci až po ukončení smlouvy) a kromě toho v závislosti na lhůtách pro uchovávání a dokumentaci údajů (zejména nároky z právních vztahů), které se odvozují mimo jiné z občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atd. Pokud poptáváte stáž, školení nebo stipendium, vaše údaje jsou uchovávány do doby, než dojde k rozhodnutí uzavřít nebo neuzavřít smlouvu se Správcem.

Jaká práva na ochranu údajů mi přísluší?

Máte kdykoliv právo na informace, opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich uložených údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů v souladu s právem na ochranu údajů. Se stížnostmi se můžete obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jsem povinný údaje poskytnout?

V rámci obchodního vztahu musíte poskytnout osobní údaje, které jsou nutné pro zahájení a realizaci obchodního vztahu a k jejichž shromažďování jsme ze zákona povinni. Jestliže nám tyto údaje neposkytnete, budeme zpravidla nuceni odmítnout uzavření smlouvy nebo realizaci zakázky. Souhlas se zpracováním údajů, které nejsou relevantní pro splnění smlouvy, popř. nejsou nutné podle zákona, však nejste povinni udělit. 

Do jaké míry dochází k automatizovanému rozhodování

K navázání a provádění obchodního vztahu zásadně nepoužíváme automatizované rozhodování podle článku 22 GDPR. Pokud bychom měli tyto postupy v jednotlivých případech používat, budeme vás o tom, pokud je to stanovené zákonem, zvlášť informovat.

Probíhá profilování?

Nezpracováváme žádné údaje s cílem vyhodnotit určité osobní aspekty (profilování).